5651 Sayılı Kanun Nedir ?

5651 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUNDUR.

Yasanın çıkarılmasının iki amacı bulunmaktadır.
– Birincisi; İnternet’in önemli aktörlerinden olan içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemektir.
– İkinci amaç ise;
İnternet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usülleri düzenlemektir.

5651 sayılı kanun, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanundur.
Bu kanun uyarınca oteller, restaurantlar, alışveriş merkezleri, kafeler, internet kafeler, üniversiteler, KOBİ’ler, fabrikalar gibi interneti kablolu ya da kablosuz kullanıma sunan tüm işletmeler yani internet toplu kullanım sağlayıcılar;
Kendi iç ağlarında dağıtılan IP adres bilgilerini, kullanıma başlama ve bitiş tarih ve saatini ve bu IP adreslerini kullanan bilgisayarların MAC adresini gösteren
bilgileri elektronik ortamda sistemlerine kaydetmekle yükümlüdür .

Bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve oluşan verilerin dosya bütünlük değerlerini zaman damgası (hash) ile birlikte günlük olarak bir yıl süre ile saklamak ve gizliliğini temin etmekle yükümlüdür.

5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” 23 Mayıs 2007 tarihinde 26530 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

30 Kasım 2007 tarihli “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile 26716 sayılı 1 Kasım 2007 tarihli “İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik” Başbakanlıkça hazırlanmış ve 26687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ise 24 Ekim 2007 tarihinde 26680 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.

İnternet ortamı üzerinden sunulan her türlü bilgi veya veriyi üretmek, değiştirmek
ve sağlamak, içerik sağlama faaliyeti olarak nitelendirilmektedir. Bu nedenle;
İnternet ortamında bir web sayfasına sahip olan bir kuruluş ya da kişisel web sayfasına sahip olan personel ve/veya eğitim kurumlarında ki öğrenciler İçerik Sağlayıcı tanımına girdiği değerlendirilmektedir.Yasaya göre; içerik sağlayıcılar, internet ortamında kullanıma sundukları her türlü içerikten dolayı yasalara karşı sorumludurlar. Bu nedenle kurumsal anlamda; personel,şahıs veya öğrencilerin
kişisel anlamda, internet ortamında sağladıkları içerik nedeniyle yasalara karşı doğrudan sorumludurlar.

Yer sağlayıcı; internet ortamında, hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişilerdir. Gerçek kişiler, kamu kurumları, dernekler, şirketler vakıflar vb. kuruluşlar yer sağlayıcılığı faaliyetinde bulunabilirler. 5651 sayılı yasa gereği kuruluşların, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı‘na başvurarak “Yer Sağlayıcı Faaliyet Belgesi” alması gerekmektedir.

Yer sağlayıcının içerik konusunda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ancak yasaya göre; hukuka aykırı içerikten haberdar edilmesi halinde bu içeriği yayından kaldırmakla yükümlüdür.

Yer sağlayıcı trafik bilgisi, internet ortamındaki her türlü yer sağlamaya ilişkin olarak;
kaynak IP adresi, hedef IP adresi, bağlantı tarih-saat bilgisi, istenen sayfa adresi, işlem bilgisi (GET, POST komut detayları) ve sonuç bilgisi gibi bilgileri ifade etmektedir.

Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlanmasıdır.Başbakanlık, bakanlıklar, kamu kurumları, şirketler konuya örnek olarak verilebilir.

Başka ifade ile;
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından kendilerine tahsis edilen IP adresi veya IP bloğu üzerinde kablolu ve/veya kablosuz ağ teknolojileri kullanarak, sabit ve/veya dinamik IP (DHCP, NAT,vb.) ile ODTÜ yerel ağına toplu erişim sağlayan birimler, personeller ve öğrenciler vb. kuruluşların tüzel kişiliği altında faaliyet gösteren toplu kullanım sağlayıcı olarak değerlendirilmektedir.

İki adet yükümlülükleri vardır. Birincisi; konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirler almaktır. İkincisi; İnternete bağlanan bilgisayarların “İç IP Dağıtım
Loglarını” elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmektir.

Kendi iç ağlarında dağıtılan IP adres bilgilerini, kullanıma başlama ve bitiş tarih ve saatini ve bu IP adreslerini kullanan bilgisayarların tekil ağ cihaz numarasını (MAC adresi) gösteren bilgilerdir.Bu ifadede daha çok NAT (Network Address Translation) gibi dinamik olarak IP alan sistemler tanımlanmış olsa da, genel olarak bir IP adresinin hangi bilgisayar tarafından kullanıldığının ve bu bilgiden yola çıkarak kullanıcı tespitinin yapılması amaçlanmaktadır.
Bu nedenle, birimlerde kişisel ve ortak kullanımda olan bilgisayarların IP adreslerinin bağlı olduğu MAC adreslerini kullanan kullanıcıların da kayıt altına alınması gereklidir.

Belirli bir ağa bağlı cihazların birbirini tanımak, birbirleriyle iletişim kurmak ve birbirlerine veri yollamak için kullandıkları, internet protokolü standartlarına göre verilen adresi ifade eder. XXX.XXX.XXX.XXX (her X tek haneli bir doğal sayıyı ifade eder) gibi. İnternete bağlanan her bilgisayar IP adresi almak zorundadır ve bu adres sayesinde bilgisayarın hangi ülkeden veya şehirden bağlandığının tespit edilmesi mümkündür.Zaman Damgası bir verinin belirli bir tarihte ve belirli bir zamandan önce var olduğunu kanıtlar. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre ise Zaman Damgası; Bir elektronik verinin üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği ve alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kaydı ifade eder.

TurkSPOT bulut altyapısı ile artık güvendesiniz!..

TurkSPOT ile, yatırım maliyeti & teknik destek bedelleriyle karşılaşmadan, yükümlülüğünüzü yerine getirirsiniz.